solutions

 • 3Waves Fishing Vessel Integrated Solution

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • Dynamic Positioning & Joystick System

  3Waves Energy được thành lập vào năm 2012 bởi 3 đối tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Tập trung chủ yếu như là một hệ thống tích hợp, phân phối và sản xuất OEM chuyên về hàng hải, dầu khí và các sản phẩm quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

 • Integrated Communication for Marine , Oil & Gas & Military

  3Waves Energy được thành lập vào năm 2012 bởi 3 đối tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Tập trung chủ yếu như là một hệ thống tích hợp, phân phối và sản xuất OEM chuyên về hàng hải, dầu khí và các sản phẩm quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

 • Integrated Platform Management System (For Navy & Coast Guard)

  3Waves Energy được thành lập vào năm 2012 bởi 3 đối tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Tập trung chủ yếu như là một hệ thống tích hợp, phân phối và sản xuất OEM chuyên về hàng hải, dầu khí và các sản phẩm quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

 • 3Waves Fishing Vessel Integrated Solution

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • 3Waves Integrated Navigation

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • 3Waves Integrated Navigation

  3Waves Energy được thành lập vào năm 2012 bởi 3 đối tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Tập trung chủ yếu như là một hệ thống tích hợp, phân phối và sản xuất OEM chuyên về hàng hải, dầu khí và các sản phẩm quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

 • 3Waves Oil & Gas offshore Solution

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • 3Waves Oil & Gas offshore Solution

  3Waves Energy được thành lập vào năm 2012 bởi 3 đối tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Tập trung chủ yếu như là một hệ thống tích hợp, phân phối và sản xuất OEM chuyên về hàng hải, dầu khí và các sản phẩm quân sự trong khu vực Đông Nam Á.

 • Dynamic Positioning & Joystick System

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • Integrated Communication for Marine , Oil & Gas & Military

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.

 • Integrated Platform Management System (For Navy & Coast Guard)

  3Waves Energy was founded in 2012 by 3 Marine Business partners. Main focus as an System Integrator, distributor & OEM manufacturer specialised in marine , Oil & Gas & Military products throughout South East Asian region.