Sidebar

Dịch vụ

3Waves Energy Pte Ltd

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ khảo sát Radio heo luật định và thực hiện kiểm tra thường niên của dịch vụ ghi dữ liệu hành trình cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi đã có chứng nhận đủ năng lực kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc của khách hàng và ghi dữ liệu hành trình để xác định sự tuân thủ của khách hàng với các tiêu chuẩn liên quan. Chúng tôi cũng có dịch vụ và là nhà phân phối cho Jotron, Sailor & McMurdo,vì vậy chúng tôi có thể thực hiện chương trình và bảo dưỡng thường niên cho khách hàng vào mỗi năm.

Tin tức