Sidebar

Hệ thống SAAB R5 SUPREME AIS được thiết kế cho các tàu SOLAS và các ứng dụng tiên tiến như Secure và Tàu AIS. Sử dụng công nghệ thế hệ thứ năm của chúng tôi, xây dựng trên sự thành công của hệ thống AIS R4, hoạt động trên 20.000 tàu trên toàn thế giới. R5 SOLID bao gồm chế độ AIS nội địa cho tàu sông châu Âu

Sản phẩm