Sidebar

Hệ thống R5 SUPREME S W-AIS được dựa trên các sản phẩm R5 SUPREME AIS, nhưng mang lại lợi ích lớn cho khách hàng đủ điều kiện. Ngoài làm việc như là một bộ cấp phát Class A, nó sẽ cung cấp cho phép truy cập đến các hình thức khác của hoạt động, truyền được mã hóa giữa các đơn vị được lựa chọn và các khả năng bổ sung khác

Tin tức